szerencsejatek.zrt

Házirend

KEDVES LÁTOGATÓ!

A Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32., adószám: 10580204-2-44, Szervező) által szervezett „30 éves a Szerencsejáték Zrt. – Szuperkoncert 2021” (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A Rendezvény lebonyolítója a Moonlight Event Kft. (1022 Budapest, Árvácska utca 2. félemelet 1.), biztonsági szolgáltatója a VALTON-SEC Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Hegyalja út 109.)

A Rendezvény helyszíne: Budapest, Puskás Aréna Szoborpark

A Rendezvény időtartama: 2021. szeptember 25. 16:00 és 22:00 óra között

I. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN

1./ A Rendezvényre a belépés ingyenes. Tizennegyedik életévét még nem betöltött személy csak nagykorú kísérővel tartózkodhat a Rendezvény területén.

2./ A rendezvény látogatói a Rendezvény területét érkezési sorrendben töltik fel. Ez alól kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak számára kialakított területek, továbbá a szervezői területek, amelyekre csak előzetes akkreditációval lehetséges a beléptetés.

3./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni tilos. A korlátozás alá eső tárgyakkal a látogató a Rendezvény területére nem léphet be. A Szervező jogosult a fentiek betartását a Rendezvény teljes területén szúrópróba-szerűen (csomag- és ruházatátvizsgálással) ellenőrizni, amelynek a látogató köteles alávetni magát. A tilalmat megsértő vagy a vizsgálatnak magát alá nem vető látogatót a Szervező jogosult a Rendezvény területéről eltávolítani.

4./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok léptethetők be. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni ugyanakkor nem ajánlott, a Szervező javasolja azok otthonhagyását. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával. A Szervező fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatok kitiltására.

5./ A Rendezvény befejeztével a látogatók a helyszínt a Szervező által biztosított útvonalakon, bármely irányban elhagyhatják.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Szervező kéri a látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a Szervező, valamint az arra a Szervezőtől engedélyben részesülő sajtómunkatársak és más harmadik felek, valamint más látogatók. Ennek megfelelően a látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben írtakat megszegik. A Szervező tájékoztatja a látogatókat, hogy a rendezvény biztonságáért felelős VALTON-SEC Kft. a tömeg kezelése érdekében személybiztonsági okból telepített zárt kamerarendszert működtet a Rendezvényen, amelynek felvételei a Rendezvényt követő hetvenkettő órán belül törlésre kerülnek.

3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5./ A Rendezvény területén a látogató biztonsága érdekében tilos a body surf, tilos továbbá a mosh pit, valamint a wall of death. A rendelkezést megsértő látogatót a Szervező kivezetheti a helyszín szélére, ismételt rendzavarás esetén eltávolítják a Rendezvény területéről.

6./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a látogatók számára, a Rendezvényen bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

7./ A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a biztonsági szolgálatot ellátó VALTON-SEC Kft. következő emailes elérhetőségén teheti meg: iroda@valton.hu

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

2./ A Rendezvényen a Szervező a bevitt értéktárgyakért, ingóságokért való felelősségét kizárja.

3./ A Rendezvényt a Szervező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény annak megtartását lehetetlenné teszi. A Rendezvény félbeszakadhat, amennyiben vis maior esemény vagy hatósági kötelezés miatt a megkezdett Rendezvényt be kell zárni. Ilyen esetben a látogatók a Szervező instrukciói alapján kötelesek elhagyni a Rendezvény helyszínét.

4./ A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

5./ A Szervező felhívja a részt venni kívánók figyelmét arra, hogy a várható nagy tömeg miatt az odavezető, illetve a Rendezvényt követően az elvezető útvonalak és a tömegközlekedés zsúfolt lesz. A Szervező javasolja, hogy a látogatók lehetőleg ne gépjárművel próbálják megközelíteni a Rendezvény helyszínét, illetőleg, hogy a helyszínen is fokozottan figyeljenek a maguk és a többi látogató biztonságára, valamint értékeikre.

Jó szórakozást kíván a Szervező!